นายวิทยา ปิณฑะแพทย์

Vithaya Pinthapataya

email: vithaya@haysamy.com
ชื่อ นายวิทยา ปิณฑะแพทย์
วัน/เดือน/ปีเกิด 11 มิถุนายน 2489
สถานภาพ บุตร นาวาอากาศตรี มนัส (อดีตหัวหน้านักบิน บ.เดินอากาศไทย) และ นางทองย้อย ปิณฑะแพทย์

สมรสกับ ดร.สุภัททา ปิณฑะแพทย์(บุณยโสภณ) มีบุตร 3 คน คือ
 • ทวิทย์ ปิณฑะแพทย์  วิศวกร วุโส ทางด้าน Software ( Sr. Software Engineer ), ADS Adaptive Systems LLC., Berkeley, CA. USA.
 • ทยา ปิณฑะแพทย์ ผู้จัดการ ธนาคาร กรุงเทพ สาขา ลาดพร้าว
 • วีระภัทร ปิณฑะแพทย์ วิศวกร การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
การศึกษา
 • โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 • โรงเรียนอำนวยศิลป์

 • Bachelor of Science in Political Science.
 • Master of Science in Political Science from  Fort Hays State University, Kansas, USA.

 • หลักสูตรนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง(รุ่นที่ 22)
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยปกครอง(รุ่นที่ 23)
 • หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ กองอาสารักษาดินแดน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การทำงาน          
 • เริ่มรับราชการในตำแหน่ง ปลัดอำเภอโท อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์
 • กองวิชาการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ปลัดอำเภอโท อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 • หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอดงหลวง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (ไม่ได้เดินทางไปรับตำแหน่ง)
 • ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ
 • นายอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • นายอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • นายอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 • นายอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ (ไม่ได้เดินทางไปรับตำแหน่ง)
 • นายอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • ปลัดจังหวัดจันทบุรี 
 • นายกเทศมนตรี เทศบาลเมือจันทบุรี อำเภอเมือ จังหวัดจันทบุรี

 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
 • มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระม่อม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 
 • นับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดคนแรกของจังหวัดจันทบุรี   ที่บริหารแบบ ซีอีโอ หรือการให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการบริหารงาน เป็นเหมือน อธิบดีจังหวัด 
 • มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระม่อม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 • "ซูเปอร์" ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รุ่นแรกของประเทศ
 • คณะกรรมการกำกับยุทธศาสตร์และการบริหารจังหวัด รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 • มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระม่อม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
 • เกษียณอายุรับราชการในวันที่ 30 กันยายน 2549
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ชั้นสูงสุด (ม.ป.ช.)
 • มหาวชิรมงกุฎ ชั้นสูงสุด (ม.ว.ม.)
 • ประถมาภรณ์ ช้างเผือก (ป.ช.) 
 • ประถมาภรณ์ มงกุฎไทย (ป.ม.)
อื่นฯ
 • มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระม่อม ให้เป็น นายกองเอก กองบัญชาการอาสารักษาดินแดน
 • สอบเลื่อนชั้นเป็นระดับ 6 ได้ลำดับที่ 1 ของประเทศ

© Copyright 2007. All rights reserved. Contact: vithaya@haysamy.com