นายวิทยา ปิณฑะแพทย์

Vithaya Pinthapataya

email: vithaya@haysamy.com
นายวิทยา ปิณฑะแพทย์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระม่อม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด ระดับที่ 14 ของ จังหวัดพะเยา และ ผู้ว่าราชการจังหวัด ระดับที่ 37 ของ จังหวัดจันทบุรี ในระว่างปี .. 2544 - 2549 โดย นายวิทยา ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้รับการยอมรับจากทั้งประชาชน และ หน่วยงานราชการ โดยทั่วไป

ในช่วปี .. 2549 นายวิทยา ปิณฑะแพทย์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระม่อม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และ นับเป็น "ซูเปอร์ ผู้ตรวจฯ" รุ่นแรกของประเทศ

นายวิทยา เกิดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2489 ที่ จังหวัดนครราชสีมา และ เติบโตที่ กรุงเทพมหานคร นายวิทยาจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางด้านรัฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลั ประเทศ Philippine และ ปริญญาโททางด้านรัฐศาสตร์ จาก Fort Hays State University  ประเทศ USA  หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว นายวิทยา ได้เดินทางกลับมารับราชการใน กระทรวงมหาดไทย จวบจน เกษียณ อายุรับราชการในวันที่ 30 กันยายน 2549

ในระหว่าดำรงตำแหน่ง ผู้ว่า “ซีอีโอ” ของ ทั้งสองจังหวัด นายวิทยา ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการในจังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางเดียวกันและสัมฤทธิผล อันเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาล โดยคำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก ซึ่งนโยบายที่เน้นย้ำเป็นพิเศษนั้นคือ การให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการต่างๆทั้งนี้ โดยให้ทุกส่วนราชการสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน และบริการอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว

นายวิทยา สมรสกับ รศ.ดร.สุภัททา ปิณฑะแพทย์ (บุณยโสภณ) มีบุตร 3 คน ( ทวิทย์ , ทยา , วีระภัทร ) และ มีหลานสาว  2 คน ( อัญญา และ ธัญญา )

ท่านสามารถติดต่อ นายวิทยา  ปิณฑะแพทย์ ได้ที่ :

20 อารีย์สัมพ้นธ์ 3
พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
E mail: vithaya@haysamy.com

 

Mr.Vithya Pinthapataya is the 37th Governor of Chantaburi province and the 14th Governor of the Phayao province, Thailand.  With his Governorship at both of provinces , Gov. Vithaya earned a reputation for bipartisanship and as a compassionate conservative who shaped public policy based on the principles of limited government, personal responsibility, strong families, and local control. 

Formal Governor Vithaya was born on July 11, 1946, in Rachasrima province, and grew up in Bangkok, Thailand. He received a bachelor’s degree from Philippine and Master's degree in political science from Fort Hays State University in 1970. Following graduation, he moved back to Thailand and began a career in the local government until his retirement. 

Formal Governor Vithaya has established a strong track record of accomplishments that adhere to the ideals of limited government, the importance of education, fiscal discipline, and an unshakable belief in the potential of each and every  person

Formal Governor Vithaya married to Dr.Supatta Pinthapataya (Boonyasopon ) with 3 sons ( Vith, Taya, and Werapat ) and 2 granddaughters ( Anya and Tanya ).

Formal Governor Vithaya can be reached at : 

20 Aree Sampan 3 
Phayathai,
Bangkok 10400 Thailand
E mail: vithaya@haysamy.com

© Copyright 2007. All rights reserved. Contact: vithaya@haysamy.com